top of page

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID VOOR GEGEVENS DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERWERKT

 

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN

 

1.1 De Gîte de la Petite Ourse, gelegen aan de rue Hanesse 36 in 5300 Andenne, beheert een website via https://www.petiteourse.com (hierna de "Site").

 

1.2 Alle persoonsgegevens die we verzamelen (hierna de "Gegevens") zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van 27 april 2016, 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”), Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 bekend als de “Wet betreffende de elektronische communicatie” gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

 

1.3 U wordt uitgenodigd om dit Privacybeleid (hierna het "Charter") aandachtig te lezen en de inhoud ervan te lezen.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

 

2.1 Het Charter beschrijft de maatregelen die zijn genomen voor het gebruik en beheer van uw Gegevens bij het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

 

2.2 Het Charter is van toepassing op alle diensten die de Gîte de la Petite Ourse via de Site aanbiedt.

 

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE MOGELIJK WORDEN VERZAMELD

 

3.1 Dit zijn de gegevens die we verzamelen: Naam – E-mail

 

3.2 Wanneer u onze site bezoekt, kunnen we op verschillende manieren informatie (inclusief gegevens) verzamelen:

3.2.1 Gegevens verstrekt door gebruikers. We verzamelen de gegevens die u op de site communiceert om de Gîte de la Petite Ourse en zijn partners in staat te stellen uw serviceverzoeken te verwerken en uit te voeren.

3.2.2 Informatie verzameld via technologische hulpmiddelen. Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres of browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de site die u hebt bezocht.

 

3.3 Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens mee te delen, stemt u in met en autoriseert u de verzameling en verwerking van uw Gegevens zoals beschreven in het Handvest. Als u niet instemt met of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Handvest, gebruik de Site dan niet.

 

3.4 U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met de Gîte de la Petite Ourse op het volgende adres: 36 rue Hanesse op 5300 Andenne  of per e-mail op het volgende adres: mortier_celine @hotmail .com.

 

ARTIKEL 4: DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

 

4.1 De Gegevens die we verzamelen worden gebruikt om de uitvoering en opvolging van uw verzoeken en de daaruit voortvloeiende diensten te verwerken. Ze worden ook gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses met betrekking tot de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

 

4.2 We kunnen deze Gegevens ook gebruiken om interne onderzoeken uit te voeren om onze dienstverlening te verbeteren.

 

4.3 We kunnen uw gegevens vrijgeven indien nodig om (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving of te voldoen aan een bevel of bevel van de rechtbanken en tribunalen, of (b) onze rechten of die van gebruikers van de site te beschermen en te verdedigen.

 

4.4 We kunnen gegevens "anonimiseren" door persoonlijk identificeerbare elementen zoals naam en e-mailadres te verwijderen en de gegevens samen te voegen voor gebruik in marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. We kunnen dan verplicht zijn om deze geanonimiseerde informatie aan derden bekend te maken.

 

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

 

5.1 U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens en tegen het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het adres van de Petite Ourse gîte: rue Hanesse 36 te 5300 Andenne OF per e-mail naar het volgende adres: mortier_celine@hotmail.com.

 

5.2 Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u het recht van verzet uitoefenen door te klikken op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Afmeldverzoeken zijn alleen effectief als een bericht dit aan u bevestigt. Indien dit niet het geval is, kunt u het recht van verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit Statuut.

 

ARTIKEL 6: RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

 

6.1 U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

 

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het adres van de Gîte de la Petite Ourse: rue Hanesse 36 te 5300 Andenne OF per e-mail naar het volgende adres: mortier_celine@hotmail.com.

 

6.3 Alvorens gehoor te geven aan een dergelijk verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren.

 

ARTIKEL 7: RECHT VAN DRAAGBAARHEID

 

7.1. U hebt ook het recht om de Gegevens die op u betrekking hebben en die u aan de Gîte de la Petite Ourse hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze aan een andere gegevensbeheerder over te dragen wanneer de verwerking van deze Gegevens worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

 

SECTIE 8: COOKIES

 

8.1 Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw terminal worden verzonden wanneer u de Site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de Site en de navigatie te vereenvoudigen en de snelheid en efficiëntie van het gebruik ervan te verhogen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de Site te analyseren.

 

8.2. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie, is uw akkoord niet nodig wanneer de installatie van een cookie het exclusieve doel heeft om communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van een online dienst op uw uitdrukkelijke verzoek (sessiecookies).

 

8.3. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.  als u op internet surft met de Internet Explorer-browser, volgt u de hier beschreven procedure  als u op internet surft met de Mozilla Firefox-browser, volgt u de procedure die hier wordt beschreven  als u op internet surft met de Google Chrome-browser, volgt u de hier beschreven procedure  als u op internet surft met de Safari-browser, volgt u de hier beschreven procedure

 

8.4. De Gîte de la Petite Ourse informeert u dat het uitschakelen van cookies een optimale navigatie en de functionaliteit van de Site kan beïnvloeden.

 

8.5. U heeft altijd de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies wilt verwijderen, worden ook de instellingen of voorkeuren die door die cookies worden gecontroleerd, verwijderd.

 

ARTIKEL 9: BEVEILIGING Om de bescherming van de verzamelde gegevens te waarborgen, hebben we een programma opgezet om de informatie die in deze systemen is opgeslagen te beveiligen. Bovendien beschikken onze IT-systemen over gegevensversleuteling en softwarebeveiliging.

 

ARTIKEL 10: BEWARING VAN GEGEVENS De Gîte de la Petite Ourse kan uw Gegevens gedurende een periode van 7 dagen na de annulering van uw inschrijving bewaren om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden.

 

ARTIKEL 11: RECHT VAN KLACHT Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplaats of verblijfplaats. inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de AVG. Gegevensbeschermingsautoriteit • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32(0)2 274 48 00 • Fax: +32(0)2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be

bottom of page